דף הבית >> שאלות לרבני הקהילה >> ארכיון השאלות >> תשמישי קדושה

תשמישי קדושה

האם ספר תורה מכתב משוח כשר לקריאה בשבתות? 

ספר תורה משוח, יש פוסקים שרצו לפוסלו מטעם חציצה, שהכתב אינו על הקלף אלא על גבי הסיד שנמשח על הקלף, והוי כנכתב על גבי דבר אחר ולא על גבי קלף, ואפילו שקיימא לן כל לנאותו אינו חוצץ הרי שנינו במסכת ראש השנה דף כז עמוד ב' ציפהו זהב מבפנים פסול, אם נשתנה קולו מכמות שהיה פסול, וכתב הרמב"ן שהטעם הוא שהזהב מפסיק בין פיו לשופר, והוא הדין לנידון דידן, וכן כתב בקסת הסופר סימן ב' סעיף י"ב בשם ספר בני יונה דכתיבה על קלף משוח הוה חציצה. אמנם כתבו הפוסקים שיש צד להכשיר, דכיון שמשיחה זו נעשית על גבי הקלף באופן קבוע, כל דבר שמתבטל עולמית נחשב כחלק ממנו, וכן פסק בשו"ת  פנים מאירות חלק ג' סימן קל"ה, והביאו החיד"א בספרו "ברכי יוסף" יורה דעה סימן רעא ס"ק ו', והגאון בעל ההפלאה בשו"ת גבעת פנחס סימן נו' מהר"י מינץ, ובשו"ת זרע אמת חלק ג סימן קל"ה. סימן נ"ב. ובשו"ת דברי יששכר סימן ט, ובשו"ת ימי יוסף ידיד עמוד שמ"ב ועוד אחרונים. ולכן להלכה ולמעשה נראה, שספר תורה שנכתב על קלף משוח במשיחה לבנה, כשר לקרוא בו בציבור בברכות התורה, אלא שקודם הכתיבה יש להעביר על המשיחה מטלית לבנה ולקנח היטב את הקלף, שלא תהיה המשיחה עבה כ"כ, ומ"מ בפרשת זכור, ובפרשת פרה שחיובם מן התורה רצוי להחמיר שלא לקרוא אותם בספר משוח כיוון שזה חמור יותר שחיובו מהתורה ולכתחילה רצוי להחמיר כל השנה, אבל אם אין הם יכולים לקרוא ולברך עליו. 
אם בימינו אפשר לסמוך על חזקת כשרות של סופר סת"ם אשר לא מחזיק בתעודה של מכון סת"ם? 

הנה בשו"ע יו"ד סימן א לעניין מי כשר לשחיטה אמרינן במסכת חולין רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הם. ובכל זאת אסור לאדם לשחוט אלא אם כן קיבל סמיכה ממורה הוראה גדול. ועיין בערוך השולחן יורה דיעה סימן א מסעיף כ"ב עד סעיף כ"ח שהאריך שבזמן הזה צריכים לחקור היטב מי הוא השוחט, ולא לתת סתם תעודה. ודעת התבואת שור בסעיף כ"ה כתב שבזמן הזה שאין לשחוט רק אם יש לו תעודה, אם שחט בלא תעודה שחיטתו פסולה, ואף שיש חולקים עליו מ"מ בודאי צריך תעודה  אפילו שרומ מצויים אצל שחיטה מומחין הם. קל וחומר לעניין כתיבת סת"ם שלא כולם מומחין שאי אפשר לסמוך עליהם בלי תעודת סמיכה ואפילו אם יש תעודת סמיכה צריך לברר אם הוא ירא שמיים שיראתו קודמת לחכמתו . וצריך לקנות תפילין ומזוזות וספר תורה, רק מי שמוחזק שהוא בקי בכל ההלכות ונוהג בקדושה יתירה בלא הרהורים. ולכן להתייעץ עם תלמידי חכמים גדולים, ממי ראוי  לקנות כל צרכי סת"ם. 
stack2, stack, layers