דף הבית >> שאלות לרבני הקהילה >> ארכיון השאלות >> צניעות וקדושה

צניעות וקדושה

האם יש לדחות הצעת שידוך של זוג מבוגר 40 ומעלה המתאימה מכל הבחינות באם הכלה מבקשת לחבוש פאה צנועה? 

במסכת כתובות דף ע"ב ע"א אמרינן ואלו יוצאות שלא בכתובה, ואחת מהן מי שהולכת בגילוי ראש, ולומדים מאשה סוטה שנאמר: "ופרע הכהן את ראש האשה". ועיין בשו"ע אבן העזר סימן קט"ו, וכן בראשונים במסכת כתובות דף ע"ב, והשלטי גיבורים במסכת שבת הביא פוסקים שמותר לצאת בפאה נכרית, ויש אוסרים. וגדולי זמנינו הרה"ג רבי עובדיה יוסף שליט"א, והרה"ג רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל החמירו מאוד שלא לצאת בפאה נכרית, אומנם שאלתי את מורי ורבי הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, שאם יש הצעת שידוך והאשה רוצה רק פאה נכרית, האם לבטל שידוך, והורה לי, שאין לבטל שידוך בגלל פאה נכרית, ובתנאי שתהיה פאה צנועה ביותר, ולא ארוכה שזה דרך פריצות. ושיסביר לאשה בדרכי נועם את חומרת צדדי האיסור, ויתכן שהיא תחזור בה מדעתה, אמנם כאן שהוא כבר בגיל 40 וצריך לקיים מצוות פריה ורביה ולחיות בקדושה ללא הרהורים, יש להקל לו שאשתו תלך בצניעות ובפאה צנועה.
והקב"ה יערה עלינו רוח קדושה ממרומים, אכי"ר. 
האם מותר לאח ואחות לגור יחדיו לפרק זמן של מספר חודשים בשל אילוצים כספיים? 

מקור הדין, מסכת קידושין ע"א איסור יחוד.וטור ושו"ע אבן העזר סימן כ"ב.
וכתב מרן השו"ע בסעיף א', אסור להתייחד עם ערוה מהעריות בין זקנה בין ילדה, שדבר זה גורם לגלות ערוה, חוץ מהאם עם בנה, והאב עם בתו ובבעל עם אשתו נדה.
וכתב  החלקת מחוקק בסק"א, ובב"ש סק"א, כבר כתבתי בסימן שלפני זה בסק"ט דבגמרא בקידושין, אמר רב אסי דעם אלו התירו אפילו דירה בקביעות ועם אחותו התירו יחוד עראי, וכתב הרא"ש דהלכה כרב אסי, מכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה, וכן פסק בקיצור פסקי הרא"ש. והבית שמואל תמה מדוע הרמב"ם והטור והשו"ע השמיטו דין של אחותו שמותר בעראי, וכתב שיתכן שאין הלכה כן, הרי הוא מסתפק אם מותר להתייחד עם אחותו.
והערוך השולחן פסק שמותר באופן עראי. ונחלקו הפוסקים כמה זה עראי, יש אומרים עד שבוע, ויש אומרים עד חודש, ובנידון דידן שמדובר על כמה חודשים, נראה לי שזה לא בגדר עראי ויש לאסור, ובפרט שהחלקת מחוקק ובית שמואל כתבו שראוי להחמיר אפילו עראי, וכל שכן בדורינו שמצב הצניעות הוא מתחת לכל ביקורת, בודאי שנכון להחמיר.
ואם אין אפשרות אחרת לגמרי, צריך לנעול במנעול כל אחד את חדרו, שלא יהיה להם גישה לגמרי להכנס אחד לשני.
וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים.  
stack2, stack, layers