דף הבית >> שאלות לרבני הקהילה >> ארכיון השאלות >> הלכות שכנים

הלכות שכנים

שכן שמרעיש ומפריע למנוחת השכנים וכל הערות וההשתדלויות לא הועילו. האם מותר הלכתית לערב את המשטרה? 

הנה כתבו הפוסקים בשו"ע חושן המשפט סימן שפ"ח שלערב את המשטרה מותר בענייני פיקוח נפש, כגון אם באו גנבים ויש חשש של רציחה וכדומה או תאונת דרכים שבזה מביאים את המשטרה לראות מה הן נסיבות התאונה וכדומה בזה, אבל בשביל רעש של שכנים אפשר לפנות לבית דין לדון על פי דין תורה. ובית הדין יזמנו אותו, ובמידה שלא ירצה להופיע בפני בית הדין, הבית הדין יתנו לו היתר לתבוע אותו בכל מקום כדין כל סרבן לדין תורה וצריכים לדעת שהתורה ציותה על מינויי הדיינים, שופטים ושוטרים תתן לו בכל שערייך, בכל שער ושער ובכל עיר ועיר בכדי למנוע ולעזור לכל עם ישראל.  
שכן שאינו בן תורה שמסרב לשלם וועד בית, האם ניתן להגיש נגדו תביעה משפטית? 

נאמר בתורה בחומש שמות פרשת משפטים: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". ודרשו חז"ל לפניהם, ולא לפני עכו"ם, ואסור לדון בדינם אפילו אם הם פוסקים כדין תורה, ומבואר בטור ושולחן ערוך חושן המשפט סימן כ"ו, שאפילו אם נתרצו בעלי הדין לדון בפניהם אסור, וכל העושה כן הרי זה רשע גמור וכאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה רבינו עליו השלום. שמראה כאילו תורת משה רבינו אינה עיקר.
ולכן כל דין ותביעה שיש לאדם על חבירו ואפילו שחבירו מחלל שבת צריך לתובעו בדין תורה, ואם לא ירצה לבוא לדין תורה ויסרב בית הדין יתנו לו היתר לדון בכל מקום שהוא.
ומעשים בכל יום תבעו אצלי בבית הדין אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, ואפילו פעם אחת תבעו גוי לדין תורה אצלי ודננו אותו, וקיבל עליו לקיים כל מה שבית הדין פסק וכן היה.
ולכן צריכים לתבוע רק בפני דיינים בדין תורה, ולא לחלל את שם ה'. שלא מצינו בחז"ל שהתבטאו בצורה כה חריפה שמרים יד בתורת משה, כמו שכתב כאן גבי הליכה לערכאות, ואדרבה צריכים לחזק את בתי הדין ולקדש את שם ה', ולהראות שרק דרך התורה היא הדרך האמיתית. והשומע ינעם לו, ועליו תבוא ברכת טוב.  
stack2, stack, layers