דף הבית >> שאלות לרבני הקהילה >> ארכיון השאלות >> דיני ממונות

דיני ממונות

הכנסתי מספר שקלים למכונת שתייה ויצאו לי 2 פחיות במקום 1, האם מותר לי לקחת את הפחית הנוספת? 

מקור הדין מסכת סנהדרין נ"ז, ובבא קמא דף קי"ג, הרמב"ם פרק א' מהלכות גניבה דין ב' ו- ג', שו"ע חושן המשפט סימן שמ"ח סעיפים א- ב', אסור לגנוב וליגזול אפילו פחות משום פרוטה והרמ"א הביא בשם הראשונים שטעות הגוי מותרת, אבל של ישראל אסור, ולכן אם מדובר בישראל, טעות הישראל אסורה ועובר על גזל וחייב להחזירו, ואילו אם זה שייך לגוי, זה נקרא טעות הגוי ומותרת, אומנם הפוסקים כתבו שגם בגוי יש ענין לקדש שם שמים ולהחזירו ובזה יתקדש שם ה'.
stack2, stack, layers